شهرداری سقز

شهرداری ها سازمانی غیردولتی و مردمی است که اداره و مسئولیت و مدیریت امور شهری را با مجوز دولت و با امکانات مردمی به دست آورده تا به منظور ایجاد و اداره کردن تاسیسات عمومی و وضع و اجرای نظامات شهری و تامین نیازمندیهای مشترک محلی فعالیت کند و هزینه خدماتی را که به آن واگذار گردیده با اسلوبی منطقی و عادلانه بین سکنه شهر و استفاده کنندگان از خدمات تقسیم نماید. بنابراین شهرداری سقز از زمان تاسیس تاکنون 34 شهردار به خود دیده است که دکتر ارسطو گویلی کیلانه از طرف اعضای شورای اسلامی شهر سقز دوره ششم از مهرماه سال 1400 به عنوان شهردار سقز انتخاب وتاکنون عهده دار این مسئولیت می باشد.

اسامی شهرداران سقز از ابتدا تاکنون به ترتیب زیر می باشد:

1- هاشم قادر نژاد 1336

2-علی سلیمانی 1338

3- محمد علی وکیلی از 1341/1/23 تا 1341/12/13

4-یدالله رضوانی 1344/12/21

5- محمد انوری1346 تا 1350

6-غلامعلی مختاری  1350 تا 1351

7-علوی طبائی 1351 تا 1352

8-ایرج فرزانه فروزان 1352 تا1353

9-حسین حسینی 1353 تا 1355

10-سعید طاهری 1355 تا 1356

11-سیف الله اردلان 1355 تا 1356

12-مصطفی کاوه 1356

13-محمدمردوخی 1357 تا 1357

14-هاشم قادرنژاد  1357

15-محمد ضرغامی 1357 تا 1359

16-محمد سعید نیلوفری 1359 تا 1359

17-محمد قاسم فتحی 1359

18-اکبر سیفی 1360

19-هادی درفشی 1361 فرماندار و وکیل شهرداری

20-سید جواد موسوی 1361

21-سید علیرضا میر محمد علی 1364 تا 1366

22-سید احمد مدرس 1366

23-جعفر حبیب زاده 1367

24- سید علیرضا میر محمد علی 1368 تا 1371

25-سعید صبری 1372

26-فایق ادمی 1372 تا 1375

27-عبدالرحمن اباذری 1375 تا 1378

28-امیر قادری 1378 تا 1382

29-جعفر توان 1382 تا 1386

30- عثمان رحیمی 1386 تا 1392

31-ضیاالدین نعمانی 1392 تا 1396

32-چیاصالحی بابامیری از آبان 1396 تا آذر 1398

33-رشید میر حسامی از اواسط 1399 تا مرداد 1400

34-ارسطو گویلی از 1400 تا کنون