آرشیو دسته: آگهی مناقصه

  آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری سقز…

ادامه مطلب

شهرداری سقز در نظر دارد به استناد مفاد بند 1…

ادامه مطلب

آگهی مناقصه عمومی در خصوص اجرای پروژه واگذاری بخشی از…

ادامه مطلب

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب و راندازی…

ادامه مطلب

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای پروژه ( واگذاری…

ادامه مطلب

برفروبی ، نمک پاشی ، برداشت و حمل برف معابر…

ادامه مطلب

آتش سوزی

  شهرداری سقز در نظر دارد به استناد بند 8-1…

ادامه مطلب

10/11