پرداخت فیش عوارض سالیانه شهرداری سقز به صورت غیر حضوری و از طریق شناسه قبض و شناسه پرداخت ، با استفاده از تمامی کارت های بانکی و توسط لینک های زیر امکان پذیر است.