آرشیو دسته: آگهی مزایده

واگذاری وصول 5 درصد فروش بلیط پایانه های مسافربری

اآگهی مزایده مرحله دوم جاره کارت پارک های معابر سطح…

ادامه مطلب

آگهی مزایده مرحله اول اجاره کارت پارک های سطح شهر…

ادامه مطلب

آگهی مزایده مرحله دوم شهرداری سقز جهت واگذاری سه دستگاه…

ادامه مطلب

آگهی مزایده مرحله اول شهرداری سقز جهت واگذاری سه دستگاه…

ادامه مطلب

گهی مزایده_مرحله سوم واگذاری ۱۳ دهنه از مغازه های جنب…

ادامه مطلب

فرصتی استثنایی برای سرمایه گذاری در سقز آگهی مزایده_مرحله دوم…

ادامه مطلب

10/27